โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 13 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 15 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนสะอาดวิทยา

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 7 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
0
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางชฎารัตน์ พิมสิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางศิริพร เนาวะเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
86.00
3 นายจักรี สุนทริยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจันทร์เพ็ญ มงคลจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายเกรียงไกร เนาวะเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
16
372.00
6 นางสาวสมควร ขนชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวิทูร หาดขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวีระศักดิ์ หิรัญคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
112.00
9 นายสมกลิ่น ชินรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเจมบอลย์ อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุนทร สุขุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวศิริลาวัลย์ รบไพรินทร์ ศิริวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
13 นางกรรณิการ์ ชนะหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
14 นางสาวสมใจ วนไทยสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 บุญชอบ พานอะนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
8