โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 22 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 43

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 0 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 12 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
1
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
3
9
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายถนอม อาจสารมนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
44.00
3 นางสาวจินตนา มีพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวรรณภา ทิพโชติ  ครู เชี่ยวชาญ
0
5 นายสุเทพ ทิพโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวจิรัชฌา จุตะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
8 นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
9 นางสาวรุจิรา ชาดา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวธารารัตน์ เป้ดทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
11 นายอมรรัตน์ ชะโยมชัย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
12 นายเสกสรรค์ คงโนนกอก  ครู ชำนาญการ
3
50.00
13 นางสาวดรุณี วาดานิส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายศิริสิทธิ์ จุลนัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางกุลนันทน์ ตาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวจิราวรรณ หินขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายณัฐพล ดิลกกัลยากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางนุจลินพร สุขพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
19 นายมาณะ พาขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวพัชรินทร์ ประสมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายอนิวัฒน์ เรืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายบุญมี ธนาไสย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
7