โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คูเมืองวิทยา

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 12 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
3
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววรรณวิภา เผือดนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
2 นายพชรกร พั่วแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวบังอร บำรุงเก่า  ครู ชำนาญการ
0
4 นายชวดล คำมูลคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายกรวิก วงค์สาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
22.00
6 นางสาวรัตนาภรณ์ กุลด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวกัญญา บุญโยธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวปิญฑ์สุรางค์ ณารีรัชญ์ศฎากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวนวลละออง อุตสาห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางวิไลลักษณ์ เพลินจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวระพีพรรณ ทามูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวภัทรานันท์ ปะจะเน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวณัฐกานต์ กำเนิดเขว้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายอนุสรณ์ แพงสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายภานุเดช สูนเสียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวชนิภรณ์ จอมไพรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสุธิกา ฝาชัยภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางบุษกร ชมชู  ครู ชำนาญการ
0
19 นายเริงศักดิ์ ต้นตะภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 บุษยมาศ ป้อมสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
1