โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 62 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 13 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 49 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จัตุรัสวิทยาคาร

จำนวน 64

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 9 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
1
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
3
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายโชติ ปะกะตัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางรุจิรา มาลาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายณัฐภูมินทร์ กำลังเหลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางคำพอง ชัยมีแรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายบุญหลาย ชัยมีแรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายประจวบ เจียมศักดานุวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุวรรณรัตน์ ก้อนภูธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกิจวิวรรณ์ กำลังเหลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายกำชัย ศิริอาริยะกุลผลมา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวจีรนุช พิมพ์ทวด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางกรพินธุ์ วงศ์รัตนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอมรรัตน์ เกิ้นโนนกอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายเนรมิตร มงคลศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางธัญญารัตน์ มีศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางภัทรินทร์ ชินวิถี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายชวนาถ มีศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจิราวรรณ พงษ์อุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสิริธิดา บุญโฮม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางจารุณี คงสตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสิริพร มงคลกำธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายเชิดศักดิ์ พูนประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางราณี มงคลศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางมะลิ เคนชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางนิตยา รุ่งนภาไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวสิริกร ประเสริฐกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายศิริพงษ์ ประยูรหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวบุญรัตน์ กัณหาไธสงค์  ครู ชำนาญการ
0
29 นายอนันท์ กล้ารอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวทัศนีย์ แป้นสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางวิไลวรรณ์ คำทองทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางรวยริน เจริญสลุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางณัฐศิรี เชิดชูณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายศุภัชกร มีชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายองค์อาจ คำทองทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
36 นางอัมพร ใจจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวลลิตตา ชนะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายทวิช บุญโฮม  ครู ชำนาญการ
0
39 นายกมนทรรศน์ ภิรมย์ชม  ครู ชำนาญการ
0
40 นายชนะศึก โพธิ์นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางมะลิ ปัญจไชยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวกัญญานัท เชิดชูณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางจิรภิญญา พูนประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวรุจิรา สุธรรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายสมส่วน ใจจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางอำไพร ภูมิขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาววิภา พิงชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายจิรศักดิ์ จิรสาโรช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
49 นายสุวิทย์ รักมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายเอกพล อุดมทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวนงค์นุช สิงห์จันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางแสงธรรม วงษ์วัติ  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวหัตถยา ปุ้งโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสุกัญญา กิ่งรังกลาง  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวอำพร ฟ้าห่วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวทัศนีย์วรรณ สิริรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวปาจารีย์ วงษ์ไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางณิธิมา เดือนกลาง  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาววริศยา พรมศาสตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสมเพียร ถิ่นชีลอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางอุ้มพร จำเริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
62 นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวเปรมฤดี เต้หนองเป็ด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
4
 
รวม
23
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0