โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เพชรพิทยาสรรค์

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 5 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 20 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
5
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
6
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพัชญา วิเศษคร้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
2 นายภาสกร โพธิ์ขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสามารถ แถบประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางภาวนา นพคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
5 นางอุทัยวรรณ วงศ์พัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
6 นายแสวง นาสะอ้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นางอารีย์ นาสะอ้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
8 นายสุทัศน์ จำเริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
9 นางภัททิรา สุวัตถิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
10 นางมยุรี อักษรจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางขวัญแก้ว อินพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นางปิยธิดา บำรุงสงฆ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวอมรรัตน์ บัวจำรัส  ครู ชำนาญการ
3
32.00
15 นางอภิญญา กลัดงิ้ว  ครู ชำนาญการ
1
16.00
16 นางสาวทิพวรรณ เลียงผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
17 นางสาวณัฐธิดา ชูตลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
18 นางสาวฐานิตา น้อยบำเหน็จ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทย  ครู ชำนาญการ
1
14.00
20 นางสุทธาสินี วรรณชัย  ครู ชำนาญการ
4
48.00
21 นางสาวปุณญพร เสี่ยงบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
22 นางสาวธัญวรัตน์ แสงจักร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางนงเยาว์ มรกต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายอรุพงษ์ จวบศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
25 นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
6