โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 40 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 722 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -682 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองบัวระเหววิทยาคาร

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 5 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 0 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 3 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 688 688
0
0
0
0
  รวม 10 712 722
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
688
0
0
  รวม
9
4
709
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวินิตย์ กุศล  ครู ชำนาญการ
0
2 นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายทินกรณ์ วิปัสสา  ครู ชำนาญการ
0
4 นายณรงค์ หาญจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางพิมลภัส จัตุรัสตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสายทอง คาดสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
7 นางทศวรรณ สิงห์เผ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเฉลิมเกียรติ ป้องปทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
9 นางวิภาพร ป้องปทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
10 นายอริยพล อุดมอภิญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายไพบูลย์ ฉ่ำท่วม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกาญจนา ไพราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสมพร แก่นร้านหญ้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวิลาสิณี ปิ่นสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
15 นางนิยา ชาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวประสบ หาญรบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางศิริวัลย์ ศรีสะเทียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเพลินจิต อิ่มชัย  ครู ชำนาญการ
0
19 นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางรำพึง ธรรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายอำนาจ หาญรบ  ครู ชำนาญการ
0
22 นายธงชัย ทวดสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวจุฬางพัฒน์ อุทโท  ครู ชำนาญการ
1
24.00
24 นางทัศนียา ฟักเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางพวงพยอม สุดประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายอนันท์ ศรีวรรณะ  ครู ชำนาญการ
0
27 นายณัฐพล ปราบคะเชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายอภิชิต ศรีลาเคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางจิตนภา ปลื้มโชค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวชาลินี สีม่วง  ครู ชำนาญการ
1
7.00
31 นายธณกริช อือชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายใหม่ พิไลกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวจุดารัตน์ คณาดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
34 นางสาววิไลวรรณ จันทร์น้ำใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
35 นางฉอ้อน ทองแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 อมรรัตน์ เลขนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 ศิรประภา ภูมิมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 พรทิวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 ทิพาพร ศรีวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
40 นางสาวจันทร์จิรา แฉล้มไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายศรัณยุ ดียางหวาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
14