โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 40 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เทพสถิตวิทยา

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 4 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 7 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 23 39
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
5
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
11
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวดุจดาว พงศ์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวนินรดา ทัดเที่ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายภวพล หลงพวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายพชร รอดไธสง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวมัลลิกา วิชาผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวบุศมาศ พงษ์สระพัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางมณีรัตน์ จิตปรีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายประวัติ ปรือทอง  ครู ชำนาญการ
0
11 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ ต่อพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอุทิศ หนูเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยศสรัล ชื่นอารมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวนันทกานต์ จอกสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายธนกร วรรณชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวทรรศนียา สมณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวธนวรรณ กินขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวนวพร ทูลขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสุกัญญา โพชะกะ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายธีระวัฒน์ จันทนาม  ครู ชำนาญการ
0
24 นายวันชัย พุแค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวศรัญญา มหาอ้น  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวเขมิกา ยินขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
27 นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวกรรณิกา ลิกัลตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายฉกาจ ภูถมทอง  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสุภาพร พร้าเพรียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาววนิดา จันทรประทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นายณัฐพงษ์ กาบคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายนิคม บัวสิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายคมสัน มณีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสุรางคนางค์ พวกดอนเค็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางอุมาพร ศรีสารคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวสุภาพร เพชรสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4