โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 11 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองคอนไทยวิทยาคม

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 9 11
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
2
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนภา นรานอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายพยุงศักดิ์ นรานอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพนม ศรีสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางมณีรัตน์ หล้าศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายธีระพันธุ์ พานนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางปิยพร โสมาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนภาพงษ์ พานนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพรทิพย์ ชาติไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรุ่งจิตร เกลอสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจำรูญลักษณ์ ชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
12 นางอมราภรณ์ นามวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวโสภิตนภา กำลังมาก  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสัญญา วุฒิสาร  ครู ชำนาญการ
0
15 นางปิยพร โสมาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเบญจมาพร บุญประภาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
54.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9