โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 58 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 67 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านแท่นวิทยา

จำนวน 80

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 9 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 6 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 9 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 0 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 4 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 36 30 66
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
4
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
4
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
3
3
0
0
6 ศิลปะ
3
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
29
13
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสรศักดิ์ เดชโนนสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวภรนรา เชื้อสีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวรวิทย์ บ่วงนาวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางรัชดาภา ผลทับทิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสมบูรณ์ โลนะลุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายภูธเรศ เงาะเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
9 นายธีธัช กิติคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
10 นางสาวกวินชิดา ถือสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
11 นางอนิสรา กองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
118.00
12 นางสาวภัสนียา มารอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวภัทรปภา ส้มจีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายตชาชาต ฝอยวารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางปวีร์ทิชา บ่วงนาวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายธณภร ชัยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
17 นางปนัดดา ปิยะวราการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายขุุนพล ดีหามแห  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางเกษราภรณ์ วันสุทะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายประพันธ์ วิชาเกวียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอำภร วิชาเกวียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางขวัญจิตร ดีหามแห  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาววาสนา ประภาษี  ครู ชำนาญการ
0
24 นายปรัชญา ยาตาแสง  ครู ชำนาญการ
0
25 นายพัชรากร ธรรมวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายวีระพงษ์ ศรีโยธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
27 นางสาวธิติมา ทองสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
56.00
28 นางสาวปัทมวรรณ ปัตตะเน  ครู ชำนาญการ
1
12.00
29 นายอนุชา ทวีสินธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวเพียงนภา กิติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
31 นางสาววิชชุฎา คำนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
32 นายวิฑูรย์ ตะติฉิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายสิงหะ ปิ่นวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายณัฐพล เจริญบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
35 นางสาววิภา พุทธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวกรวิกา โคตรโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
39 นางสาวอลิษา กลางวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
40 นายองค์อาจ บำรุงสุข  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวพรนภา ผาจ้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
42 นางสาวไอรดา ทองมากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายสุธากรณ์ ชาติเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
21.00
44 นางอังศุมิณย์ พรหมรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายปรเมศวร์ ฦาชา  ครู ชำนาญการ
0
46 นายศตคุณ ลาโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวพิมพ์ลภัทร เปี้ยจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวพัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางวีระดา นาอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางวาทินี เรียกจำรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
51 นายชลวัฒน์ เมฆหมอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
52 นางสุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
53 นายณัฐพงศ์ สีนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายวรวุฒิ คุณประทุม  ครู ชำนาญการ
0
55 นายภูริทัตน์ มีเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายธีระวัฒน์ จันทนาม  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวศิริเนตร แก้งคำ  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวลัดดา ผลหมั่น   ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
14
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0