โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 30 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 32 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เจียงทองพิทยาคม

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 0 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 17 32
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
3
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวโชติกา เมืองงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวณิชชาภัทร มณีวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายไพรวัลย์ พรหมจริยะพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
4 นายวันนัด โพธิ์กะต้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
5 นายระวิทย์ ครองสถาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายกิตติกร ไชยบท  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
42.00
7 นางวาสนา นาเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาววิชชุดา เทพปฏิมาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรัตดา ชาสอนตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุวิท ชาสอนตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวดีรภา ต่อติด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายเพชรราช บรรเทิงสุข  ครู ชำนาญการ
0
13 นางมะลิวัลย์ ศิริวิโรจนกุล  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวยุภา บุญสระ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
15 นางเกษร ป้องสีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุภัจฉริยะ ใจตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวปุณยาพร จิตภิลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายวุฒิชัย รักหินลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวละมัย หมู่หัวนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายวธัญญู พิชญภูสิทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
21 นางสาวนุสบา โพธิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวกษมา เกตุวิเศษกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวศิริวรรณ พาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสุรเชษฐ์ คำงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางวรรณวิสา คำงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
26 นายสุวิทย์ จูมจะนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางณัฏฐ์ฎาพร พิชญภูสิทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายจักรกฤษณ์ สุวรรณกาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
29 นายทศพล นนท์นาภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวพัชลี ศรีธรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวชนากานต์ พรหมบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
32 นายศุภชัย รวมกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางรัชนี หล่อแหลม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
5