โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาวังวิทยา

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 13 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
4
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรัชพร สายสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสันติ แก้วมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางรัตน์วรา สินราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางกาญจนา แก้วมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสุรชัย แก้วหาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายธีรยุทธ ขันธุรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางดวงจันทร์ เวชกามา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสงัด โคมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสุภาวดี ไกยพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายเสน่ห์ บุญพรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางวารี ประเสริฐทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวเยาวมาลย์ ภารสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวชุลีรัชต์ ประกิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพรปรียา อมรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางลำดวน กอบเกื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 Ms. Narumon Promthong  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวแววมณี สำราญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวธิติพร ทาตะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
4