โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 119 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 121 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บึงกาฬ

จำนวน 157

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 13 17
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 11 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 25 36
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 5 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 12 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 3 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 44 77 121
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
2
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
2
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
4
17
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
3
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
5
6
0
0
6 ศิลปะ
4
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
51
21
49
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 ราชนาวี อุทุมมา  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวจิราพัชร อินทะริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 ทิพนาถ พระนคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางพิกุล สิทธิอมร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายรัฐภูมิ ช่างเจรจา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นายประทุมเทพ อ้วนทา  ครู ชำนาญการ
0
8 นายมังกร คำภิลา  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวฉุยฉาย สุริวงขัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเอกภพ เฟื่องสำรวจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางรัตติกาล จารุจารีต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอดิศร ภาโนชิต  ครู ชำนาญการ
1
12.00
13 นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายสุทธิรัตน์ ศรีเสถียร  ครู ชำนาญการ
1
90.00
15 นางสาววันวิสาข์ วันโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
16 นางสาวนิรินดา เศรษฐแสงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวทิวาพร จากผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
18 นางสาวชุติกาญจน์ ทักโลวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
19 นางปนัดดา บริจาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
20 นางสาวศรีสุดา ชาญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
21 นางสาวจิราภรณ์ บงค์บุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
56.00
22 นางสาวนพรัตน์ นามเนาว์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
23 นางสาวภัทธีรา ปัตตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางพัชรินทร์ วังสะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
25 นางสาวฐิติกาญจน์ สีพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
26 ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์เพ็ญ ศรีเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางธนิษฐา ทวีอุทิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 ว่าที่ ร.ต.หญิง แน่งน้อย พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวกฤติยา แสงสว่าง  ครู ชำนาญการ
3
42.00
30 นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์ อุปภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาววภาพร สุขรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายเอกวัฒน์ ทาศรีภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสมปอง วัลลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางเพียงพิศ ศรีปิยะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
35 นางรัชนีกร ผิวสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
36 นางสาวเพ็ญนภา วงศ์ชาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
37 นางสาวพัชรี หาได้  ครู ชำนาญการ
0
38 นางภัทร์ชริญา ฟองสมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวเกษวลี สุขใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
40 นายวุฒิไกร คำแฝง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวกาญจนา ศรีโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
42 นายณัฐพงษ์ นนท์ไพรวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายบุญทัน ชาตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวมันทนา ศรีวาที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวภิญญาพัชญ์ แก้วคำสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวกนกวรรณ พิลาบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
47 นายนรินทร์ พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายอดิศักดิ์ สันประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวลดารัตน์ แท้สูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
41.00
50 นายรังสิต บุญภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางยุภาพร ศรีโคตร  ครู ชำนาญการ
2
44.00
52 นางสังคี ศรีสุพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางศิริวรรณ ชาตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
54 นางมยุรี โพธิ์บัณฑิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
55 นางสาวรมย์รวินท์ เชื้อพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางกัลญาวีร์ วงศ์ศิริยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายสุริยา ไกรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
58 นางรวีวรรณ ส่งประเสริฐเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายเรืองยศ สาระพิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางกนกรัชต์ จันนทร์อ้วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวกรณิการ์ แสนพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายสุทธิรักษ์ วารินทร์  ครู ชำนาญการ
0
63 นางภาพิมล บุญภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายอาคม คำภูษา  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวพรเพชร พิศคำ  ครู ชำนาญการ
0
66 นางวาสนา มาตุลกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางอมรรัตน์ วังสะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายขจรเกียรติ เอกสามารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายสุพจน์ วงศ์คำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายจิราวุฒิ หาญประชุม  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาววิชุลดา พันจำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายอุดม นิลไสล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวเฟื่องรัก โพธิ์ไทรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นานประดิษฐ์ โพธิ์นักขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสุพรรณนิการ์ ศิริพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายภาสกร หวังหมู่กลาง  ครู ชำนาญการ
1
14.00
78 นางสาวสุวรรณ มูลสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
79 นางสาวกัณฐมนี มีทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวนวิยา เนาว์แก้งใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
81 นางสาวสุรีรัตน์ โคตรเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางรัศมี ชัยมูล  ครู ชำนาญการ
0
83 นายสุธานิล นิลเนตร  ครู ชำนาญการ
0
84 นางจินดา จันทร์อุบล  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวนิภาพร ลุนงามหาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
86 นายบันลือ พลพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายณัฐวัฒน์ สุพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
88 ว่าที่ ร.ต.สุธีร์ จันทร์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
89 นางสาวสุพัตรา สุขเสริม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายสุริยาวุธ ดวงคำน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
91 นางสาววิภาสา สิทธิสมาน  ครู ชำนาญการ
0
92 นางวรนุช ศรีเข้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางสาวสิริรัตน์ ไชยวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
94 นายอภิชาติ ชุมแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวศิรินทร กองพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายกฤษกร วรรณชู  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสาวสลักฤทัย สีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายธนากร สุดสูง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางดวงฤดี ยอดบุดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นายจินดา พลาลิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
101 นางสาวอารีรัตน์ ข่วงทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
102 นางอรวรรณ สุวรรณภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวพิมพ์ชนก โหราจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายสมชาย สุวัตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
105 นายบัณฑิต ชิดนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายสุริยา ราศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาววัฒนะ ใบแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาววาสนา วิเจดีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายรณชัย สุไชยสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายชูวิทย์ ธรรมจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายอัษวนนท์ ชัยบิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
112 นางสมพิศ ผลจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางสาวณัฐชนิกา ศิลปเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายตรีเทพ ถาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นายแสงประเสริฐ เหมธุวนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นายศราวุฒิ เสตถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวอมรรัตน์ ทองแดง  ครู ชำนาญการ
0
118 นางณัฏฐภรณ์ พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นายฐณวรัตม์ วงษ์หาบุศย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
17