โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาสวรรค์พิทยาคม

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 15 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
1
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 อำไพ พลสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 อรวรรณ สุวรรณภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 ไชยนันท์ ประวันตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 สมประสงค์ โพธิ์นำ้เที่ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 วิชญะ สมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 วิลาวรรณ ฮาดวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 อนัญญา อุปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 รำไพ ดวงศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 ปิยมาภรณ์ ฮวดชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 มาลินี ทุมสะกะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 วิชิต แก้วไวยุทธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 สมยง โพธิ์น้ำเที่ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 ภิชานันท์ สุภาวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 พรรณี ผลาจิตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 วชิราภรณ์ บุตรพรม  ครู ชำนาญการ
0
16 นันทิตา แคนติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
17 อัฐพล เหล่าสักสาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 วิเชียร แวดล้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 ธิดารัตน์ กุลโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 จักรี ภูมลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 ณัฏฐณิกานต์ จันทร์เพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 ประไพรพร โคตพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 ดวงมาลา พันธ์หล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 วิทวัฒน์. บุตรพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นิคม แป้นแจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
3