โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 0 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 8 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
2
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชัชศรัณย์ ไพบูลย์รัตนสิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
2 สุวรรรัตน์ เลแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 กิตติชัย จันทกอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 ธีรพล นววงศ์เสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 วรมน ไกรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 จิรัชญา น้อยภูธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นนท์ มุนตรีบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นัฎฐกานต์ พรมโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 อลิษา เต่าทอง  ครู ชำนาญการ
0
10 สมคิด ศรีสุนาครัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 ณัฐกานต์ สิทธิจันทร์เสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 ธันญนภัสส์ โพธิ์ธนอำนวย  ครู ชำนาญการ
0
13 สุพจน์ พิศวิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 อิศรินทร์ จันทร์อัมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
2