โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 67 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 69 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พรเจริญวิทยา

จำนวน 101

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 8 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 7 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 11 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 7 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 4 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 24 45 69
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
5
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
23
2
44
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวัชรินทร์ ถันชนนาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางลำไพร กวีกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
3 นางนาฎละดา บุญลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายปกาศิต ก้อนกั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุนีรัตน์ สอนบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายชุมพล ทองอันตัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
68.00
9 นายติณณ์ณภัทร เพชรศิริวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางวณิดา ศรีตาแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
0.00
11 นางนริศรา วงศ์อามาตย์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางจตุพร วิณโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
0.00
13 นางสาวคนิตตา พลพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายเจษฎา วิณโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
0.00
15 นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 ว่าที่ร้อยตรี กระจ่าง พินิจมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาววัชรี อาจวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสุรชัย สิงห์เผ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสมพงษ์ ภูกองสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายชาติชาย ทุมโยมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางไพบูรณ์ ทุมโยมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางพรพิไล บุญเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสมจิตร เกษบึงกาฬ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายพิชิตชัย วงษ์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
26 นางประพรรณ พิเภก  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
0.00
27 นายเด่นชัย นันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายณัฐพัชร กิติอาสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางดอกแก้ว สิงห์เผ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวยุพา สิมลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
32 นายกีรติ ไพรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางชนาภา ไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางเสาวณีย์ ยุทธมานพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายชัยสิทธิ์ นังตะลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาววิลารัตน์ รังโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวมณีรัตน์ ผาแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางอู่ทอง เพ็งพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวสุรัสวดี จันทพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายพชรดนัย ภูจำเริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวธีรนันท์ ไชยเชษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางทิพวัลย์ แก้วกันหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายณดล คุนาคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวรัตนา โถปาสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
47 นางสาวสุพัตรา จันทบาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายรักษา คุ้มบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาววัชรพร มหาราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางวรางคณา โทสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
52 นางสาวสุภาพร บุญสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
53 นายจักรพงษ์ กลมลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางพูลศรี พลหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
56 นายอภิสิทธิ์ จันโฮง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายสุวรรณ ชัยขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
48.00
58 นางจันทนา สมบัติมนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายกัมปนาท ยุทธมานพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายสุกรรณ พิเภก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสุชาดา ศรีนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวสุธิดา วงศ์ชารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายสัญญา ศรีนุกูล  ครู ชำนาญการ
0
65 นางภานุมาศ บุญสมร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวจันทร์จิรา หอกคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางยลลดา ทุมโยมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
3
 
รวม
20
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0