โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองหัวช้างวิทยา

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 2 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 14 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
6
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 สัจจพงษ์ วงศ์สมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 หัสดง สาบ้านบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 เลิศพิชัย รวยทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 ไชยวัฒน์ ศิริกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 ขนิษฐา ขันขวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นุชจิรา ศรีสุภา  ครู ชำนาญการ
0
7 จตุพร ชัยมูล  ครู ชำนาญการ
0
8 พุธชดี เข็มศิริ  ครู ชำนาญการ
0
9 วิชญาพร พรมสุริย์  ครู ชำนาญการ
0
10 จิรศักดิ์ เรืองชัย  ครู ชำนาญการ
0
11 ศิริชัย ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
12 พะยุง ป้านภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 ธารินทร์ ระศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 อภิชาภร หนุนภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 ณรงค์ อุประ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นิพัชชา วงศ์อามาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 ไพรวัลย์ พาแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 พิมพ์ประภาพร โยคะสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 ชัญญานุช คำมูลสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 โสภณัฐ สีชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นิกร โคตรพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 ไพโรจน์ พันธุ์โยธิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 ใบเฟิร์น ชัยคาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 ภัทราภรณ์ หลอดเหลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
3