โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีชมภูวิทยา

จำนวน 43

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 18 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
18
5
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นริศรา โอชารส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวอรพรรณ คิอินธิ  ครู ชำนาญการ
2
32.00
3 นางบุษบา พัสดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสมยงค์ มุขไชยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
5 นายอนวัช คงประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวจิรารัตน์ เขื่อนสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
7 ณัฐพงษ์ แก้วศรีสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวทองม้วน โยธชัย  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวนรวีร์ ศรีเชียงสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวสุภารัตน์ บุญอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวจริยา ใสปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางไอศวรรย์ สาเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายวีระ คูณทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 จิรภัทร จันทนาม  ครู ชำนาญการ
0
15 นางวชิราณี ภูเฮืองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวศิริญนา แก้วก่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
17 นายปรีดา โคตรสุโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวสายใจ นิตยวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายวิทวัส สาเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
48.00
20 คมสันต์ อันมาก  ครู ชำนาญการ
0
21 นายชาตรี พะยิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสถาพร สิมลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายชาญชัย คงสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวนันทนิจ แผนสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางกนิษฐา ผาสุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวนริศรา วงศ์น้ำคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายนราธิป ฮุยนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวปวีฐ์รนุช บุญส่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวณัฐนันท์ จันทร์เพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4