โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพนทองประชาสรรค์

จำนวน 20

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 7 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
0
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ภวิษ ขุนใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวสมพิศ อินทร์ชำนาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 เพลินใจ ขุนใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวนรารัตน์ สุกไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวจุไลลักษณ์ มูลอำคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายสมชาย บุญญาพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายพงษ์ศักดิ์ ลำพอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายอนุชาติ เทพไทยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายคมสัน เวียงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายอุทิศ มิเถาวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาววาสนา ครสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางนิรมล สุวรรณกุศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายภทัร พุทธิวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายอำนาจ ทองอร่าม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางนิศากร ทองอร่าม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายวิสุทธิพจน์ วรรธนะคุณาสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4