โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองหิ้งพิทยา

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 16 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
1
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 สุภาพร พลพุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 วศินสิทธิ์ นามวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวฐานิดา บุตรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 อ่อนจิต ยางงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางมริดา สุขะหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 กัญญา มายูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 มาริษา ชมภูราษฏร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 ธนวรรธน์ ดีพูล  ครู ชำนาญการ
0
9 ศุภชัย เพลิดพราว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 บุญมี คำหงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 ชุติมา ตรีธวัช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 โรจนีกานต์ ทุมวัตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 ชลากร ณัฏฐปัญญามาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายณัฎฐมณฑน์ ณัฏฐปัญญามาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 พัชรี กุมภิโร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 กิติยา เกษลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 ฉกาจ เลี้้ยงพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 ดวงเดือน บุญใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 ปิยะนาถ นามละคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 ยุรีวัล วงษาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 ประสิทธิ์ ไชยสุนทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 ดวงรัตน์ ป้อมไชยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 มะลิวรรณ ระหูภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
8