โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 13 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 1395 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1382 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 1 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 0 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1376 0 1376
0
0
0
0
  รวม 1390 5 1395
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1376
0
0
0
0
  รวม
1387
5
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 สัตตบุษย์ โพธิรุท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 สมสมัย คำภูษา  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวดาริกา สลัดกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 อธิคม แสงพรมชาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายประพันธ์พงษ์ สามารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 ฤทัยรัตน์ จันอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
7 นายวิเชียร หมื่นศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายพิสิษฐ์ โพธิ์นักขา  ครู ชำนาญการ
0
9 นายรัตนพล สาแก่งทราย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นิยม จันอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
11 นางยุพาภร มหัทธนธีรนันต์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพนิดา เทพคนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายยุทธนา ไชยราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายชรินทร์ ยามดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4