โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เจ็ดสีวิทยาคาร

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 9 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
2
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวิตรี ฝ้ายขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางหนูทิศ ทวีลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางกัญญ์วรา ธรรมดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางนินภา การุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวิสุตา เนาวดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอรัญญา วสันต์   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวิชิต ทวีลาภ   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายชูระชัย ทองอันตัง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์   ครู ชำนาญการ
0
10 นางกัญญ์วรา ธรรมดา   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายชัยยา ตามชัย   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวทิพวรรณ จรัญศิริไพศาล   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายปรีดา รัตนเวฬุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายมนัสธนกรณ์ สาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายอภิสิทธิ์ บุพศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
1