โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 20 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 21 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 15 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
3
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวรัชนีพร วัฒนะการกุล  ครู ชำนาญการ
1
99.99
3 นางศิราพร จันปุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
4 นางนงคราญ พลลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
5 นายสำราญ เพชรคนชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
6 นางยุคลธร เพชรคนชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
7 นางสาวมนิดา คำภูแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
8 นางสาวธิดารัตน์ โฆษิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
56.00
9 นางสาวภวันรัตน์ เกตุพิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
10 นางสาวหทัยชนก ดีซวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางฉัตรลดา สุวรรณไตร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
12 นางสาวแสงระวี ลิตรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวสุกัญญา จันชะล้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 ธีรนันท์ วัฒนะการกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
15 นายวีรพงษ์ คิดสงวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 สิบเอกธันวา สุพรรณราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวธนิยาภรณ์ จำปาแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
18 นางสาวสุกัญญา จันทรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
19 นายศุภัคษร มูลมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 ว่าที่ร้อยโทคงกฤช สีแก้วสิ่ว  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
5
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0