โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 86 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 89 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีวิไลวิทยา

จำนวน 123

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 11 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 7 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 20 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 5 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 12 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 27 62 89
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
10
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
2
6
0
0
6 ศิลปะ
4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
52
13
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวทิพวัลย์ ศรีบุลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสังคม คนเพียร  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวจิราภา ยวนชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสำราญ ทองจีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายจรัล รวมธรรม  ครู ชำนาญการ
0
6 นายสมพร กมลธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางขวัญเรือน กมลธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
8 นางสุรณี ติดมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางมณีวรรณ วิภาวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสมภพ มูลมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
11 นายพุทธิทรง บุญทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางอรทัย ลำพุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวไข่มุก มูลมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
14 นายพูลศิลป์ บุญลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางจันทร์ทิพย์ อินธิกาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
16 นายสุรศักดิ์ พ่อโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายไพริน เสียระหัง  ครู ชำนาญการ
0
18 นายดาม ภูมิพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
19 นางสาวสุรนุช ประชุมชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวบุญจันทร์ ประดับศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวศรัญญา อาจโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
22 นายกีรติ ไพรสณฑ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางอรฤดี หอมสมบัติ  ครู ชำนาญการ
1
0.00
24 นางสาวอรุณี คงเกษม  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวณัฐกฤตา สายเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
26 นางสาวมานิตา วุฒิสาร  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวรุ่งทิพย์ สุระพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
28 นางวงเดือน คนเพียร  ครู ชำนาญการ
1
0.00
29 นางสางจุฑาทิพย์ หัสดร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวแพรวนภา องอาจ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวสุปราณี ภูมิมิตร  ครู ชำนาญการ
2
18.00
32 นางสาวนิรมล เตชณัชถิรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวกาญจนา เนื่องราชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางเพ็ญแข เพชรฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวอภิสรา มุ่งมาตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวศุภลักษณ์ นิยมพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวธันย์ชนก โพธิราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายบุญชู บุตรทีจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวกรรณิกา กุณรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวมนัสชนก อภัยโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาววรรณภา ประทุมตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวปราณี อนุอัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวสุกัญญา ดงเจริญ  ครู ชำนาญการ
1
48.00
44 นางสาวพิมพ์ชนก เสนานาม  ครู ชำนาญการ
1
0.00
45 นายอัณญาพล ไขทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสุชญา พรใส  ครู ชำนาญการ
3
0.00
47 นางสาวอุมาพร ศรีสมชัย  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวสวรี ศรีโยวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
49 นางสาวรัตติกาล การุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี บุตรพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
51 นางสาวกนิษฐา สุพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายสราวุธ ถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายณรงค์ศักดิ์ สีดอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายศรุต พลยะเรศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
55 นายสิวะบุตร ไทยอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวสุจิตตรา สนสุนัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายบุรินทร์ พินอูป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวณัฐธิดา สุระเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาววิชุดา ภาวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวณัฐสุดา ยาวะระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวพิมพิลาลัย รักษ์โคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวนภารัตน์ แสงสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายจักรกฤษณ์ ยางธิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวภัทราธร บ่อทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายวิทยา ปึวันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายสุนทร อิสาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวนุจนาฏ พลสันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายไวทย์ทัพพ์ จิตรเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายเมธี สีหาปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
70 นายศุภกร ขวัญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาววิชุดา หมื่นรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางมาลินี สุยคำไฮ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวจีรนันทร์ มังครัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวน้ำทิพย์ ละครท้าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 ว่าที่ร้อยตรีอโนชัย มินิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวศิริรัตน์ โยลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวนงนุช เพชรหึง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวสินจัย มีแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวสายฝน ผาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวยุพาภรณ์ สิงห์บุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวปิยะวรรณ รังคะราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 สุวิชา อินทร์นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 ศักดิ์ศรี พลเยี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 จุฑามาศ สุวรรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 ปัณณิศา ไชยลือชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 กาญจนา ศรีโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
13