โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บุ่งคล้านคร

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 1 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 2 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 3 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 20 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
21
5
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวผลิตา พรมจินดา  ครู ชำนาญการ
0
2 นายศิริพงษ์ ศรีรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายอาทิตย์ พรหมแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายฟ้าสว่าง ไชยเชฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวจิราวรรณ สายวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางพัทธนันท์ สังขะรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางบุษยา บุญประคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวภุมรัตน์ ฐานะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวศิริพร คงสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางลักขณา โทนุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางพิศสุดา ยอดเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางจิรันธนิน มณีรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 จ่าเอกหญิงปิยะพร พรมวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางกรรณิกา ฮามวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นายวิศนุ สุดาทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวอุทุมพร รอดขันเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสุชาติ ลักษณะศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายอาณัติ คำมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 ว่าที่ ร.ท.วีระพงษ์ หลักทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายจาตุรนต์ สุดตะมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวยุพิน มูลผาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายวสันต์ ผูพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวศุภรานันท์ พิมรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวศยามล จั่นกัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายคมกริช พรมสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวปัณณวีร์ แสนท้าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายชัยยศ วรรณดร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวณัฐชยา ยอดเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวนันทา ศรีอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายศรชัย โพนดาแคบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายปัญญาจิตร ภูสุธรรม  ครู ชำนาญการ
0
34 นายวสันต์ ศรีลาสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายมานิตย์ ทวยหมื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายธนาวัฒน์ คำศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวจิดาภา วรรณสุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายเชวงศักดิ์ มาตะวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายอภิสิทธิ์ สีหาพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางพัชราภรณ์ ทัศมาลี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
6