โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 15 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชุมแพพิทยาคม

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 11 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
4
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกุลธิดา อวนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสุดา ศรีกงพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
3 นางทิพวรรณ ดวงชาทม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายแสนพล ระดากุล  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวกรพรรณ สีลา  ครู ชำนาญการ
0
6 นางบุญจันทร์ จันผาผาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางภัทราภรณ์ ผายพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวิทยา ภาชื่น  ครู ชำนาญการ
0
9 นางจิตราพร ปอสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
11 นางสาวปาจรีย์ ไพรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายอนันต์ ปิดตานะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวสุวรรณี กรมสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวฉมามาศ เรื่องลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางนิภาภรณ์ ศรีชานิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวอินทิรา ดำรุงกุล  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
5
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0