โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนข่าวิทยา

จำนวน 15

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 11 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอักษรา เสดสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวรัตดาวัณ บุพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวลัดดา โบราณมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางมณีวรรณ จันทะโข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางนงลักษณ์ ศิริวรประสาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายวันทรงชัย สระบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางดวงรัตน์ คูณมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพรรณี สุดน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางจันทิมา สีละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางจุไร อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสมพงษ์ คำแก้ว (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ )  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายภัคพงษ์ วิมลสุรนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางจรรยา เพิ่มชีวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายบรรจง โชคชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางเนตรนภา แก้วกัณฑ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9