โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 39 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 40 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนสะอาดพิทยาสรรค์

จำนวน 53

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 3 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 8 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 28 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
4
30
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกฐิน เกิดขุมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวนิภาพร สิงห์ละคร  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวพัชรินทร์ ป้อมเชียงพัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางภัทรียา สุระเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นายสุพรรณ สมฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
6 นายทัศน์พงษ์ ทินนะทาน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
7 นางมนฤดี จูงพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายศักดา จูงพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสำลี พลทะจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสมเกียรติ จิตธรรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นางสาวอุบลรัตน์ กุกำจัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายปราโมทย์ อนันตริยเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางจันทนี วงษ์เฮือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางรำไพ ศิริโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
16 นายศักดา สิมสีพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางจุฑามาศ ทินนะทาน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสุรศักดิ์ หลวงกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางมโนราห์ มีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสัตตบุษย์ พลทะจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวอัญชลี เชยสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
22 นายวิรัช บุญพามา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางพรนิภา ชุ่มบัวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
0.00
24 นางกาญจนา สมสะกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวสุภาพ สายืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางบุสดี พงศาเจริญนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางเพ็ญพักตร์ ด้วงแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางพัชนุช เครือเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางพิชชาพร ภักดีผล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
30 นางปราณี ศรีมาพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
6.00
31 นางสุจิตรา โซ่พิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางนัฎโสภิณ สมศรีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวกฤติญา ไชยโชติ  ครู ชำนาญการ
0
34 นายศิริพงษ์ ดาตะเห  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวสิริโรตม์ จงปัตนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
36 นายนครา ด้วงแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวผ่องนภา โยธะพล  ครู ชำนาญการ
0
38 นางอัจฉราภรณ์ เชียงเครือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
39 นายพงศกร โซ่พิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
18