โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พระธาตุบังพวนวิทยา

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 4 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
1
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 อรัญญา สาริกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวอาริยา กองธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 ปนิดา นามนุษย์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 ชลธิชา มัสยามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
60.00
5 สุชาติ เข็มอุทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 ศิริวรรณ ช่อช้อย  ครู ชำนาญการ
0
7 กมลทิพย์ คินาพิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 ทิพย์อักษร เดื่อนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 ก่อวิทย์ วัฒทันติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 ปัญจนา ปานิเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 สุดารัตน์ เคนมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 กรรณิการ์ มันปาฏิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
13 ณัฐพล พนันชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
14 อังศุธร อึ้งตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
4