โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โคกคอนวิทยาคม

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 14 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
1
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวชิรวิทย์ เวณุโกเศศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 ภัคณภัทร นมัสโก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 พัญจน์ชิต สุทธิ์สาวก์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายศักดา ส่องศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 อธิชา ขันทะผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 สุพรรณี ดีเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวกวิสรา พันทุมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 รำไพ นันทะ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางเบญจพร ทองแถม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 ชิษณุพงศ์ อัมรารัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสมัคร นำสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวกรรณิกา บุตรชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 สุรินทร์ เลพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 โชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นัฐกาญจน์ พลสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 ประภาพร แคพล่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 ศุภวรรณ มหาเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 กุญชร นำสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 กชภัส ศรีต้นวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 ศันสนีย์ แซงบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นิศากร บุญญานาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9