โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ถ่อนวิทยา

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 11 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
0
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมคิด ศรีประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางบัวเงิน สุริยบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวสุดคนึง ศรีหาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอุดมพร บริบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวัฒนา โคตรชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายณรงค์ชัย พ่อค้าช้าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางปิยาภรณ์ โคตรชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางจารุวรรณ พินธะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวศมาภรณ์ ปัชชามาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายจันทร์ดี แสนวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
11 นางเยาวนิตย์ คำบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายยุทธพงษ์ คุณานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสุเมตตา ศรีหาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวิมลรัตน์ สุตเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวอาภรณ์ สุนารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
11