โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาหนังพัฒนศึกษา

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 13 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
4
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกาญจนา ลาภไธสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวสุดารัตน์ โสดา  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสำราญ สมทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางธัญญา วังคะฮาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายวิรัตน์ พงษ์มิตร  ครู ชำนาญการ
0
6 นายโสภณ ไวยวรณ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวญาสุมินทร์ อุปฮาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางกัลญภรณ์ คำสีลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายวุฒิพงษ์ บุดดีคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวอิศรานันต์ ฐานะสุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางจินตนา ดีนาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายเฉลิม ลิชัยมุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวมะลิษา สีลาโล้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวจีรนันท์ หัดคำหมื่น  ครู ชำนาญการ
0
15 นายรัฐนันท์ สกุลสารทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสุภาวดี เหล่าจันทร์อัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางอัญชลี โคดเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวดวงสุดา สาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายวุฒิไกร กุลวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวปิยากร ขันช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3