โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กุดบงพิทยาคาร

จำนวน 55

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 29 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
2
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
28
3
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอรพิณ คำยา  ครู ชำนาญการ
0
2 นายธีรพล นามแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวศศิธร ผาใต้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวเหมือนไหม ชัยสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวสุภาพร โคตรวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายอนนต์ นาใจทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวฤทัยรัตน์ วงษาพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายพิทักษ์ เหล่าเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางปรีชญา สุวัฒนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาววัจนีย์ ดอกไม้ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวจันทร์จิรา ไชยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวปวีณา เบ้าทองจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวรัศวี เพ็งคำปั้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายธนวัฒน์ พรมเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวกฤตยาณี สีสลวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวอัชราภรณ์ ช่างแคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางวิถาษกร ดงราษี  ครู ชำนาญการ
0
19 นางอดิศร เหมืองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุกัญญา โคตรธรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางวาสนา วงค์ประจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายปกรณ์ทรรศน์ ิ ศรีโยวัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายศาสตรา พรหมมาแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายขวัญชัย วังสองชั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวสรัลชนา มีคำแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายพรทวี ยาตาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวรัศมิ์ภสร กุญแจทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวรำไพ วงษ์คำซาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายประเสริฐ โลหิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางลำพูน เบอร์นาร์ด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายพงษ์พัฒน์ สุขใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวกุลธิดา จุ้มอังวะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายอภิชัย ประทุมโม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวปิยนุช คำพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวทิพาวรรณ วรรณพฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางปาริชาด บุญราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวบุศรา แจ่มบาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายรัฐการ พิชัยเชิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวณฐมน ชัยสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
8