โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พานพร้าว

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 11 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
4
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวเยาวลักษณ์ พรมเนาว์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางวิญญู คำภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายชำนาญวิทย์ ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
1
0.00
5 นางนันธิยา พูลเพิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสุเมธ ถาไชยลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพิชญา สุวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวกนกวรรณ ถำวาปี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางดรุณี ไชยมานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวัชรีพร ชัยจักร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวิษณุ รักษาพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายไพโรจน์ สังฆะคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวปาริชาติ เวียงอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสัมพันธ์ สวัสดิ์ธรรม  ครู ชำนาญการ
0
15 นางองุ่น ผาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางศรีไพร สังฆะคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวพัชรี สวรรค์วิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
8