โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 31 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สังคมวิทยา

จำนวน 51

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 5 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 20 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
2
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
2
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกาญจนา คำพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางภัทรกิตติ์ เสนายอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางชฎาพร จันทร์มล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสมเสียง นันทกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวรุ่งนภา สานชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางชญาณิศ มงคุณแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายพชร ศิริรัตนศรีสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวอทิตติยา วานิลทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวมะลิจันทร์ อรรถพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาววิชุดา หนูจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายณัฐพงศ์ รีวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางจารุณี คำมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสุวินันท์ จันทร์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายสุทธิศักดิ์ พรมดวงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางรัตติมา เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวจุฑามาศ ผิวบาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายสุวัฒนรังสรรค์ จันสุตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายสมคิด ก้านกิ่งคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายไกรรวี สุวรรณชัยรบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายวีรชัย เนาว์แก้งใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางยุพิน รีวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสุทัศน์ ใจขาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายกิจพิสิฐ มงคุณแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวญาณนี ทองเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวนิตยา ยศจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางโชติรส ราชโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางจินตนา อึ้งตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
28 นายธนบัตร กองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางจินตนา อึ้งตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5