โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 21 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังม่วงพิทยาคม

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 16 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
2
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายศิลา อรรถประจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 สิริพร ใฝ่สัจจะธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 น้ำมนต์ ศรีหาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวนวลอนงค์ สมพร  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวธิดาภรณ์ ละม้ายศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 ว่าที่ ร.ท.นนทกาล ไมตรีสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 ณัฏฐณิชา คำต่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวนาฏชนก แสงหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวจุรีภรณ์ คำโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาววงค์จิรา พรมวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายกานต์ จอดนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาววารุณี มิหิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางยุภาพร ธรรมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นายศรายุทธ คุระนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
15 นางสาวหทัยรัตน์ โคตรชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวนิตยา ดุลณีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางกาญจนา สว่างวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายลิขิต ไกรรบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 สุดาภรณ์ ธนกฤตเมธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
0
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0