โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ฝางพิทยาคม

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 11 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
0
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจิรภัทร คำภาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางหทัยรัตน์ หงษ์คำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางกานต์พิชชา ปัญญาใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวเปรมฤดี ไทยภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายจาตุรงค์ สิงห์ดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวมุกดา อันภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายปัญญา โคตะวินนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
8 นายอัคคเสฏฐ์ อังคะฮาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางแก้วใจ ราชบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุกัลยา ชัยวงศ์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาววิมลรัตน์ สีพิมสอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาววันดี เกษานุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางแสงจันทร์ คันธภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางจันทร์เพ็ญ ทาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4