โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 19 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาดีพิทยาคม

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 13 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
2
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายบรรพต รู้เจนทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายวิษณุ ทองหล่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวอาภาภรณ์ สระอุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายนิรุศน์ พรมมหาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวณิชตา อังกุรอัชฌา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวทาริกา สิงห์บุตรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสุภารัตน์ จันทะวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายภิรมย์ ทองหล่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางแววตา นาคประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวดวงจันทร์ ปิตะนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวฐาปรานี แก้วแวงสิ่ว  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวปาริชาติ กองธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวชมพูนุท ศรีภักดี  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสิทธิราช สรรพทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางจิดาภา สินธุไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวเสน่หา ชมภูวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางกาญจนา ทะแยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายอิทธิพล หันมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
1