โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 17 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพธิ์ตากพิทยาคม

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 11 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
4
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสิงโตทอง โสภาพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางบัวเรียว กิริยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางงามตา นิลเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางธาริณี นามแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
126.00
5 นางจีระวรรณ จันทรพรม  ครู ชำนาญการ
0
6 นางกันธิมา คำภูแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
6.00
7 นางสาวกนกกร ฐานะดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวละอองทราย พาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวกิ่งเพชร วันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
62.00
10 นางสาวอรทัย พินิจมนตรี  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวกฤษณา เครือเพียกุล  ครู ชำนาญการ
4
54.00
12 นายยุทธนา เทพจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
124.00
13 นายคมกฤษ ศรีโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
15 นายบุญนำ กองตุ้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
16 นางสาวพิไลวรรณ สีประสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
3