โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 155 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 13 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 142 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สารคามพิทยาคม

จำนวน 158

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 12 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
0
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพัชรินทร์ ดอกคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวธัญนลิน ขุนทิพย์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายพงศ์กรณ์ พันธุ์โยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวศุภวรรณ โคตรท่าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวจำรัส ต่างสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายวิรัตน์ พลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสนทนา สระมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายศิรธันย์ บุญพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพิศมัย เนื่องไชยยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายมณเฑียร ถิตย์รัศมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางพิกุล พรมสาเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางฉัตรฉวี พัสดุรีนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางกาญจนา บุตรโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายรุ่งระวี ศิริบุญนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายทรงเกียรติ ปักเคทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสวัสน์ ช่างหล่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางกาญจนา ปานเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายประยุทธ เทเวลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสายพิณ เยื้อนจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางชญาน์รัศมิ์ นิจรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางจงใจ สัตยธีรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางฉัตรสุดา เขื่อนธะนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางขจรศรี กันทรมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางเนาวรัตน์ ปะกินำหัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางประนอม ศรีสารคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสุวภักดิ์ ธนะสีลังกูร  ครู ชำนาญการ
0
28 นายวัชรชัย แสงฉายา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางศิรินทร์พร ชลารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางวรรณวิภา วิมลชัยฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายพรชัย ปานอุทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางวัชราภรณ์ เข็มพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางนิศารัตน์ มูลโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสุรภา วิสุทธิโชติกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางวไลพร พิลาแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายปรีดา เดชศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางทองย่อน วรรณวาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายยุทธพงษ์ ปะกินำหัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายอภิมุข พิลาแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายสวัสดิ์ จันทรมนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายสุรเดช แก้วแสนเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางศุภนุช คงถวิลวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสุคนธา จันทร์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายวิกรณ์ มากดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายวิสิษฐ์ สุขวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายอรรณพ แผ่ตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายบัญญัติ คำประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายศุภสัณห์ บุตรเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางมยุรา ผลค้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางธนรัตน์ แฝงสาเคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางอรุณี แสงนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายวุฒิชาญ ปานเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายขวัญชัย ขันสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายบุญมี ผิวเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางพงษ์ลดา กาญจนปภากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสุดารักษ์ นรินทร์รัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางปราณี ศรีธัญรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางอาภาพร ปัญญาฟู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางอัมพวรรณ์ กาญจนัษฐายี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวกนิษฐา ละมุลตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางรภัสสา คำเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางจิรัชยา ปวงประชัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสายพิณ สิทธิพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางรัชณี บุญตรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางชณิวรรณ กุลวัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวนงนุช ปัญญาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสุชาวดี พรหมทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางเกศิณี กิจสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางปราณี เทียงทำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายยุทธพนธ์ พูลพุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางอนงค์ สิทธิวายุพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายพัฒนพงษ์ จันทร์สว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางศิริวรรณ รัตนพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางเกษณี ปักกาเต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางทัศนีย์ ประสงค์สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางพิกุล เอกทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวรัศมี ทองเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางวารุณี วุฒิพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางอุษณีย์ อุสาคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นายทวี พิมพ์สิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายสุนทร พลเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายชาญยุทธ สีเฉลียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล ศรีโพธิ์ผา  ครู ชำนาญการ
0
87 นางประภาพร ประสงค์ศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางอารีวรรณ ธาตุดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางมยุรา พรมอ้วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางสาวขวัญชนก ภูทองขาว  ครู ชำนาญการ
0
91 นางกฤษณา ขันสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางยุพิน พลเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางสาวอรอุมา ศรีสารคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสมพร ช่างสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางชุลีพร พินิจพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางภัทวรรณ วิทาโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 ว่าที่ร้อยโทวัฒนสาร ปานเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางตวัญจ์ลักษณ์ พวงนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นายวีรศักดิ์ รักสุทธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางวิมาน ศรีผิวจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางนิตยา วิทักษบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางอังคณา ถิรศิลาเวทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสิริพร ภูหัวดอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางชฎาพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางนวลละดา นนสีลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางลาวัลย์ แนบกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นายยุทธนา นรสาร  ครู ชำนาญการ
0
110 นางสุจิตรา ภูคำวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวรัตนาภรณ์ พรสีมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางทองใบ บุตรเจริญตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางปัญจรัศม์ แซ่ตัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางลัดดาวัลย์ ภูสีอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
115 นางพัชราภรณ์ คำเกตุ  ครู ชำนาญการ
0
116 นายวชิระ สาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางสาวพรทิพย์ ปัดตาเคนัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางภาริณี สุวรรณศรี  ครู ชำนาญการ
0
119 นางสมพร พลขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายพิทักษ์ อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นายทรงรัตน์ ภารสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางธนิตา จันทราบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางสาวสุชัญญ์ญา จันทร์นามเขตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวปาณิสรา พิศพาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายฉัตรชัย วิทักษบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นายณัติกรณ์ แสงกะลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นายวีระยศ เพชรภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางประกอบ วัชรไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นายสุนทร ไชยวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางอภิณห์รวีร์กร แหมไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางสาวกมลชนก พรหมทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวเกศกาญจน์ นามลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวมัญชลี เปี่ยมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นายคัมภีร์ พลเยี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นายณัฐพงษ์ จันทร์ถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นายสงวนศักดิ์ จอมทะรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นางสาวศศิธร วิชาเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นายชัยวัฒน์ มาตย์วิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นางบังอร คชอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางสาวจรูญลักษณ์ วรโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นายพิเชษฐ์ กางโหลน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางสาวนรินทร์ วงศรีเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
144 นางสาววาสนา ผาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
145 นางกรรณิการ์ พลเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นางสาวปานรดา รักษาภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
147 นางสาวภัทราภรณ์ สุจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นางสาวสุดา วีระเชวงกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางสาววันทนา โคตรภูเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
56.00
150 นางณัชชา พันธ์ชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นางจารุวรรณ โฉมเฉลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
152 นางสุพิศ รินทะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
153 นางอจลยา บุญพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
154 นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
155 นางสุมาลี ถาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
15
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
9
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
8
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
8
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
7
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
67