โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มหาชัยพิทยาคาร

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 2 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 13 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณัฐรญา สารการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางระเบียบ บังคมเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสำเนียง มาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพิลสา สิทธิหาโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวัลย์วิภา ภูสีคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายธิติพงศ์ จริยนรวิชช์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนับทอง เทศบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวิสสุตา ดลโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรตินันท์ รังเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเกศรินทร์ วงศ์พิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางปาริฉัตร ภาษีภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายภานุวัฒน์ ศรีอุทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายชัยเนตร บุญป้อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางรัตติยา สมบัติภักดีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเรืองศิลป์ ภูคำวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายบรรจบ สายสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางเพลินทิพย์ ขุ่มด้วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเพ็ญพิศ บุญพิตำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
13