โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 39 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โรงเรียนกันทรวิชัย

จำนวน 53

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 9 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 3 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 24 39
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
3
30
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุภาพ เนื่องโนราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวรรณภา หนูวรรณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางลัดดาวัลย์ ทับศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
4 นางนุชติกานต์ อวิรุทธไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสุนทร วัฒนบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
6 นายพงษ์ศักดิ์ โสมาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสุพจน์ ศิริพยัคฆ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
8 นางกัญชลีพร ยอดเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกิ่งแก้ว สาขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายกฤษดา ซ้ายสุพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
11 นางสุพัตรา สิงห์เจริญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
12 นายนรินทร์ พันธุ์ครู  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
13 นางสาวทิพากร เนื่องโนราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
14 นายไพรัตน์ หีบแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสสิระฉัตร พันธุ์ครู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพรพันธ์ ภูสอดเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
72.00
17 นางอุทุมพร สมภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสมจินต์ อรรคฮาตสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
19 นายกิตติพงษ์ ภูจอมจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางพรรณวรีพร จันหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
42.00
21 นางสุพัตรา เหล่าสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายอภิสิทธิ์ ทะแยง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสมบัติ โพธิ์หล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
24 นายโกวิท นุริศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางวาริน พรหมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
26 นายวุฒิชัย เหล่าพิเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายเอนก เตชะสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
55.00
28 นายวัชรินทร์ อินปั๋นส่วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาววรัญญา โพธิ์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางยิ้มรมัย พลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
31 นางสาวปิยวรรณ ทะลาสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวสุวรรณา มะลิวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวสุพัตรา ปิดจะยัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวนรินทร์ แดนเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวอภิญญา แก้วใส  ครู ชำนาญการ
1
18.00
36 นางสาวปวรินทร์ญาภรณ์ ตะกิมนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนพล   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
27