โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 23 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 24 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาโพธิ์พิทยาสรรพ์

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 0 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 14 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
3
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอุมาพร สิทธิสุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวนงคราญ ซาตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวละอองแก้ว สุคำวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายประสงค์ สิทธิสุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางรพีพร นามมุลตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพิกุลสินธุ์ ภาณวัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางเพลินจิต โพธิ์น้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเกิดพร ทองเปาว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางปัญญดา พงศ์เรืองฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางอารีย์ บุษบง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายอภิชาติ สืบมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุทธิลักษณ์ หนูปัทยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายภาคภูมิ ไชยแสนท้าว  ครู ชำนาญการ
0
14 นายทรงวุตร มาลาหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางปิยวรรณ วันวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางละออง ไชยแพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสมชาย แสงฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายทองหล่อ วันวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวศรัญญา สีสมบัติ  ครู ชำนาญการ
1
24.00
20 นางสาวจารุณี สีเนหะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายอนุพร พรสีมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายอรรถชัย เมสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
23 นายสราวุฒิ จันทรสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
6
 
รวม
15