โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 157 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 129 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

จำนวน 174

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 4 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 3 5
0
0
0
0
  รวม 8 20 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
5
0
0
  รวม
0
4
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนันทพร วรรณศรี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสุพัตรา จันทรมหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสุเมธ หาญเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางณัฐชา แก้วเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสุกัญญา กลางสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสมสมัย เกตุพิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสิรินุช สุจริต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุคนธ์ บุญวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสุเทพ สายโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกรรณิการ์ พันธภิบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางธีรา สอนใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางคำเพ็ญ ทีคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายประเสริฐ วิวาสุขุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางวิมลรัตน์ ดวงประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุภาพร ศรีชิณราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายปาจิตร ศรีสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอัชรา ภูดินดาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวนันท์นภัส คำผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
23 นายนิรันดร์ โคตรสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสนธยา กีไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวสุภาณี คำสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางจารุสิริ แสงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายวสันต์ สูงสันเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสมยศ ทีคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางเอื้องฟ้า สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 ว่าที่ ร.ต.สรพันธ์ เปรมเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสมจิต อินทรชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวมณฑิรา โสภาวะนัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางพัชรภรณ์ นะเวรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสุวะรา จุนทวิเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายเฉลิมพล อินทวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางนิตราพันธ์ สีหากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายเพิ่มพูน เสนารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
39 นายนิยม ทิพจักร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางวิภาดา เศรษฐโกศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวฉัตรสุดา บุญเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวพรพินิจ นิจสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางรัตนา ศรีนิลทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางวลัยพร พาโคกทม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางโสภิดา เสนารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางชนากาญจน์ อุ่นละออ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายวิชาญ น้อยเมืองเปลือย  ครู ชำนาญการ
0
48 นายจิรภัทร สมคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวศริญา จตุเทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายธนกฤต ขันธวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายประกอบ เหง้าชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางวลักษวรรณ วาเหลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายเดชนรสิงห์ รัตนพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
57 นายไชยยงค์ วรนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางคนธรส ตันสิทธิแพทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายรังสรรค์ ต้นทัพไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายกฤษณ์ จุนทวิเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางชวนพิศ สัจจภาณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางธัญพร นามไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวทับทิม มนตรีพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางนภสร สนิทนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางนุชศรา โด่งพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายไกรเวทย์ อินธิสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายบัณฑิต พรรณศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางปิยนันท์ รินทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางชีวารัตน์ ชาระมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายศุภชัย ไพรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวสุกัลยา ยกน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายอาคม ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางวารีย์ รัตนภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสาววีรนุช วรามิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางณพิชญา เมืองวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางเบญจพร แก้วมนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางวลีฉัตร วิบูลย์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางอารยา สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 ว่าที่ ร.ท.วิเชียร กีไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางชมกาญจน์ จันหัวนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางพัชรินพร บิลจรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางหทัยรัตน์ จันทศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสาวศิวิมล มงคลชู  ครู ชำนาญการ
0
86 นายมงคล คลังมนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางจรัสศรี ศรสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
88 นายสุรินทร์ ทวยหมื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางกอบกุล คูณคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางสาวกรัณฑ์เพชร สายเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายไพทูลย์ แสนเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายจักรพงษ์ น้อยสีภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางเพียงจันทร์ อะทาโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายบัณฑิต อุดมริยทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวโศภิษฐ์ สุ่มมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางวนิดา สูงสันเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นายวิทยา ภาวะลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวภัทรลดา ปิ่นเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสำเนียง ขันบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางสัมฤทธิ์ บุญยะโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางสาวจิราพร พิมพ์วิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางกนกวรรณ นิโรคะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นายสมนึก ชูเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางเกตวลี ศรีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางนันทพร ภาวะลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางนางนภัสนันท์ ศรีคุณ  ครู ชำนาญการ
0
107 นางปราณี พื้นแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางชลธิชา จตุเทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางพิชดา รจนัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นายจักรพงษ์ ศรีจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
112 นางจารุวรรณ เวียงนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางวาสนา วิวาสุขุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางพิศมัย สิงห์เสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางนริศรา แสงสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นายอุเทน กาญวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
117 นางรองรัตน์ แก้วนาคูณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางนิภาศิริ กาฬอ่อนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางสาวอรอุมา ปาสาใน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางสาวสุรางค์ทิพย์ นครไพร  ครู ชำนาญการ
0
121 นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางจิราภรณ์ ชนไพโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางอัญชลี เทศสนั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางรัตนาภรณ์ สาบุตร  ครู ชำนาญการ
0
125 นางเสาวณิต ร่มศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางสาวสุนันทา ด่านวันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางอัจฉรียา หินซุย  ครู ชำนาญการ
0
128 นางประไพศรี เหง้าชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางสุมณฑา สิงห์ชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นายยุทธพร บิลจรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นายสมชัย สุขกวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นายสุดใจ กองมะลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์รักษ์ ดวงภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นางสาวเครือวัลย์ ทองวันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางสาวสลินดา โคตรภักดี  ครู ชำนาญการ
0
136 นางสุภาวดี สินทรธรรม  ครู ชำนาญการ
0
137 นายเรืองฤทธิ์ บุตรน้ำเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางวิรัลฐิตา บุญนันท์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
139 นายปัญจา อุ่นพิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นางประสบพร ขันประกอบ  ครู ชำนาญการ
0
141 นางวิริยาภรณ์ มนตรีโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
142 นายประจักษ์ วิเชียรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นางพรรณี ภิบาลวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
144 นายกริชสุวรรณ ศรีพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
145 นางวันวิสา อุ่นพิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นายคมสันต์ อุดมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
147 นางสาวณภัสสรณ์ วิชญ์ศรีนุเสน  ครู ชำนาญการ
0
148 นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางณัฐกมล ปัจมนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นายเกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นายวรวิชย์ จันทร์เพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
152 นางจันทิมา มงคลมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
153 นางสหัทยา สังฆ์สังวรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
154 นางยุพเรศ แหล่งสท้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นายประคัลภ์ นันตะเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
156 นายวีรศักดิ์ บุญวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 นายธีรวุฒิ หอมอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
2