โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองผึ้งวิทยาคาร

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 15 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
6
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
10
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพิสมัย ปรินทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายวรวิทย์ สุโข  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสุภิญญา สุโข  ครู ชำนาญการ
0
4 นายวศิน พิสุทธิเมธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายชัยณรงค์ วงศ์ขุมเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายอัษฏาวุธ คชพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายปานทอง เฉวียงหงส์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวณปภัช กำเนิดขอนแก่น  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสรานันท์ นามหาไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวศิราวรรณ บุตรลุน  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสิริมา วันนุกุล  ครู ชำนาญการ
0
12 นางไกรวัลล์ มาหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอนัญญา พิสุทธิเมธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางจิรัชยา สีนิล  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวประภาพร ชัยป่ายาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวสุธาริณี อนงนุช  ครู ชำนาญการ
0
17 นายสุนทร บุญถ่าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางธนศิริ พรมแพน  ครู ชำนาญการ
0
19 นางพัชนิดากร กุมผัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายธนพรรธ อนุเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางเดือนเพ็ญ เสรีวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสุวรรณี วงศ์ขุมเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4