โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปทุมรัตต์พิทยาคม

จำนวน 130

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 8 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 5 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 17 25
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 5 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 12 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 4 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 36 53 89
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
21
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
11
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
7
67
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวคนึงนิจ สมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวเยาวรัตน์ วงค์โพนสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอรสา จันทะชาลี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางนันทนาตรี เผ่าศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวุฒิชัย สีสมพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางจุฬาลักษณ์ แก้วอินตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพัชรี มะเสนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุภาภรณ์ โพธินาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายบวร ใยคำโพด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางคมคาย สุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางเพลินพิศ เปรมปรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายศุภชัย ศรีจานเหนือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอาทิตยา สุรวาทกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางจุไรรัตน์ ประวันนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสนอง นามมูลตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายพิศิษฐ์ วรรณคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายประเศียร เมืองวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายมิตรชัย แก้วอินตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสมควร พระจันทร์ลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสำราญ นามศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวพิกุล นุริตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายชูศักดิ์ เพชรภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายแสงเทียน จันสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางพนาวัน สงครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางกมลพรรณ สามาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายชวลิต ศรีลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายนรินทร์ ประวันนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายเหรียญชัย สามาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายมิตรชัย บุญมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางรุ่งนภา วรรณคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายจักรทิพย์ ก้านจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสุวลี ใยคำโพด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางนุชนาฎ ยะถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางวิมลรัตน์ สงนางรอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสุพัฒนา พาดฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวเปรมจิต สงครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางยุพาวดี ก้องเสียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายสันทัด รมเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางรุ่งอรุณ ดงงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางวิลาวัลย์ ชินหัวดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางจินตนา วงศ์จำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางเพียรเพ็ญ ชมภูพาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวชุติมา พาโคกทม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายมานะ อะมะมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายไสว วีระพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวอุมาพร สมนึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางทักษิณา ใจกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายนิวัฒน์ อุ่นพิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางนีลวรรณ จันปัดถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางรัชตพร จารรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาววงค์เดือน สีสำเนาว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวสิริกัลยา สิงธิมาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางบุญญพร สีลา  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางภัคจิรา สุภศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสุพรรณี สุขุมพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสุพรรณ์ โมบัณฑิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายนัฐฐา โมบัณฑิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว  ครู ชำนาญการ
0
62 นายวิเชียร กำลา  ครู ชำนาญการ
0
63 นายสำรวย วาเหลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวจันทร์เพ็ญ พลละคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางวนัชภรณ์ ปึ่งพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายไพโรจน์ สุภศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายจักรี บุพสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายชัยสิทธิ์ วันทะวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางบัวไลย์ สิมงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายเพิ่มพูน พลศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวพิมลพรรณ นินทะสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายพีรยุทธ แสงฟ้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางชญานิศ ตาลกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางเรืองรอง วงษ์แหวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายสมัย นามชารี  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวพูลสิน เทียมตรี  ครู ชำนาญการ
0
78 นายวิรชาติ วิเศษวิสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางเกศสุดา ศิริโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางไพบูลย์ พรหมทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายบุญเลิศ ขนานแข็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาววิภาพร ศรีสุลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางกชพรรณ แขวงภูเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวมาวดี วิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายสมจิตร์ ประทุมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายบรรชา ใจกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวครองทรัพย์ เป็งขวัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายสุทิน สุขุมพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางกชรัต พุกพิลาวิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
35