โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 22 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โคกล่ามพิทยาคม

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 7 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 0 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 0 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 15 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
9
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอาทิตชัย นามไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายธีรยุทธ นาคำภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวกาญจนา แสงวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางเกียรติวิไล จันทวารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายณรงค์ฤทธิ์ ม่วงมนตรี  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวสมหมาย หงส์พันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางลักขณา ฉิมกุล  ครู ชำนาญการ
0
8 นายอณุวัฒน์ วงศ์รักษา  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวธัญญารัตน์ ทุมอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุมาลี คำขูรู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายณวัฒน์ ผุยไชยสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางรัตนา ปะระทัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสิริลักษณ์ แสงสุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสุระณีย์ ติสองเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางจิราภรณ์ มุริกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวกุลปริยา เพ็งพลา  ครู ชำนาญการ
0
17 นายคำสัน แน่นอุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางณัฐทริกา เสนาภักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นายธีรยุทร นาคำภา  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสุทิน จันทร์เสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางกฤติยา วรรณชัยมงคล  ครู ชำนาญการ
0
22 นายอาทิตชัย นามไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
8
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0