โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดู่น้อยประชาสรรค์

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 14 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
0
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายญารัตน์ ชินรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายสุริยา จันดาหงส์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอรพิน ศรีวงค์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวเพ็ญประภา ชมภูหลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายแสงแก้ว ไชยกุฉิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจารุณี หนองพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอนันตพร อุปเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 ว่าที่ ร.ต.อนุภาพ ศรีวงค์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสิรวิชญ์ พรมแพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
10 นายโสภณ เทียมวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวปิยนุช โคมารัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางลัดดา สอนแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรุ่งรักษ์ โอ้อารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
14 นางสาวชลธิชา ก้านจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางจิราพร สิงห์พลทัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวภัคนิดา หนองเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางวิชชุดา เสณีแสนเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
18 นางสุภร ภูบุญเต็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางจตุพร ไชยเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 บังอร ศรีวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
6