โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ธงธานี

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 1 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 16 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
3
25
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวีระยุทธ พาสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางศิริลักษณ์ เพริดพราว  ครู ชำนาญการ
5
72.00
3 นางสาวรัชนีย์ จตุเทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
4 นายสมาส เหิรเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
5 นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
102.00
6 นายทวีวุฒิ เจริญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางกัลยาณี เหิรเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางชุติมา จอมสมสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
9 นางดวงใจ ภารการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
56.00
10 นางสาวชวนพิศ มะโนมัย  ครู ชำนาญการ
4
48.00
11 นายสมชัย สายเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
12 นางปิยะสุดา จอมหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางปริญดา สายเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
60.00
14 นางสาวเพ็ญศรี เกษสีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
64.00
15 นายประหยัด ภารการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสำรอง ทศพานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
17 นางสาวดาราพร มุขภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
18 นายทวีศักดิ์ ดาระวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
19 นางสุลักษณ์ จันทร์ห้างหว้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางประจวบ อยู่บำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
21 นายดนัยศักดิ์ เจริญเขต  ครู ชำนาญการ
1
12.00
22 นางสาวอุไรพร พันธ์สุภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางศิริลักษณ์ ติ๊บสุก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
24 นายคำนึง ศิริสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายวีระยุทธ พาสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายอนุชา สายสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
14