โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 120 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 127 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพนทองพัฒนาวิทยา

จำนวน 160

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 17 18
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 20 23
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 15 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 12 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 10 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 4 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 10 0 10
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 7 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 39 88 127
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
4
12
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
19
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
7
13
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
2
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
3
8
0
0
6 ศิลปะ
4
1
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
4
6
0
0
8 การงานอาชีพ
3
3
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
29
79
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนันทวรรณ คุณมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
48.00
2 นายคู่ชีพ อาจเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายยุทธศักดิ์ ประทุมชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางศศินันท์ แก้วพวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางศิริพร สินธุประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวนิศากร กองอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางศศิธร คงครบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอัตพร ศรีคำแซง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางวนิดา ศรีจุลฮาด  ครู ชำนาญการ
0
10 นายโกมล วรามิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
11 นางอรอุมา บุญประจักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
12 นางสุพิชชา ศรีกำพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวณัฐวรรณ วิมลพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายจิรานุวัฒน์ ประจันพล  ครู ชำนาญการ
0
15 นายเดชชาติ งามจิตร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
16 นางสาวปิยะทิพย์ ดอนลาดลี  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวจาจุรี เมืองแทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางอัจฉริยา โอ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
19 นางรุ่งนภา ทศภานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
20 นางจารุภา สิริรัตนากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวภควดี ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
22 นายนิรันดร โทนุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
114.00
24 นายแสงทอง ภักดีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางกลิ่นบุปผา โสธรชัยวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสมปอง กุลค้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
112.00
27 นางมาลิน จิตรเหิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางจารุพร รามวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
29 นายประยงค์ สิงหากัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
30 นายฉัตรชัย สารเศวต  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
98.00
31 นายสุทธิชัย บุญประจักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
60.00
32 นางสุรินธร วังคะฮาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางเรืองชัย ประทุมอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายชัยวัฒน์ ประทุมอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวศิวาพร บุญประจักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
120.00
36 นางสาวนันทนิจ ทิพยมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางจิระดา เดชโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
38 นางปนัดดา ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางเตือนใจ งามดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายชาญวิทย์ เดชโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางวนิดา เลิศศิริรังสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
43 นายพิษณุนารถ หอระพร้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายฉลอง มีเนียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
45 นางหนูกาญจน์ พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
98.00
46 นางวนิดา คามวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางปาริฉัจก์ คำแหงพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวพิมลวรรณ สมมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายสิทธิพร ผกากลีบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสุมาลา แวงวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
22.00
51 นางกิตติยา ทองจำรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
52 นางลัดดา สีนางกุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางอรวดี หลักแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางดวงเดือน พิศพาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายนพดล จิตรเหิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
44.00
56 นายอุทัย ศิลแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางพัชรี ศิลแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวอินท์อร สาราโรจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
132.00
59 นายธวัชชัย อินทเสวก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
60 นายภานุวัฒน์ สุวรรณธาดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
61 นางพิชญาภรณ์ กิ่งเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายอภิเดช พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางชมัยพร บัวขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสมสวย วิชามุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายจตุรภัทร ประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
67 นางอำไพ ประทุมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
68 นางสาวใบเงิน ศรีชะตา  ครู ชำนาญการ
0
69 นางณัฐธิชา ไชยฮะนิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
70 นางเกศสุมณฑ์ โนราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวบุษรา สุริโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
72 นายชัยยันต์ คำนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
42.00
73 นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์  ครู ชำนาญการ
1
0.00
74 นางสาวเพ็ญประภา อุดมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
75 นางจงเพียร ศักดิ์สีเท่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
76 นายมงคล วรรณพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางพจมาน พิเดช  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางดลยา หลงสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
102.00
80 นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายปิยมิตร หงษ์อุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
82 นางสาวเพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวเดือนเพ็ญ เอกโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสุวดี พัฒนหิรัณย์กุล  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวประภัสสร ปัญญะพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
86 นางมยุรี สูตรขวัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวบุณยนุช พรมบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
88 นางสาวประภากร กระภูชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
89 นางกนกวรรณ วรรณพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางเบญจมาศ จรบุรมณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
66.00
91 นางสาวพิมพร บุญถ่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสุนันทา ผกากรอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางสาวจริยา โคตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายอนุสิทธิ์ ศรีฤาชา  ครู ชำนาญการ
1
30.00
95 นางสาวนเรศรา ทองโอษฐ์  ครู ชำนาญการ
5
156.00
96 นายธีระพล เลิศสมพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางพิทยาภรณ์ คูธนพิทักษ์กุล  ครู ชำนาญการ
0
98 นางจิตนิภา บิญมาตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
99 นางสาวธนภรณ์ พลหมั่น  ครู ชำนาญการ
0
100 นางสาวมธุรส เหมโส  ครู ชำนาญการ
0
101 นางสาวจิตสุดา โบราณประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายไชยา เฉลียวพงษ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
103 นายเดชา เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางสุภานัน เดชโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวสุดา แพงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวชลดา ตะกะศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายพงศภัค ไชยโชค  ครู ชำนาญการ
0
108 นายอานันท์ นิ่มวัฒนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวเรียน เมโลดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางศิริพร แสนศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
111 นางสาวนันทวรรณ คุณมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
48.00
112 นางนุชรี ขนานแข็ง  ครู ชำนาญการ
0
113 พิมลวรรณ สมมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
115.99
114 นายคู่ชีพ อาจเดช  ครู ชำนาญการ
0
115 นางสาวสลิตา แสงจันดา  ครู ชำนาญการ
0
116 นางนภัสนันท์ ศรีคุณ  ครู ชำนาญการ
0
117 นายปิยมิตร หงษ์อุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 เดชชาติ งามจิตร  ครู ชำนาญการ
0
119 นางสาวศุจิรัตน์ มะลากัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางณัฐวิภา ยัคลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางสาวสุลัดดาวัลย์ อัฐนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
8
 
รวม
34