โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 39 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 41 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพนทองวิทยายน

จำนวน 55

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 2 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 2 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 26 41
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
9
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวมาลิไพร นามมะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวจิรประภา อยู่คง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางประยงค์ ขันเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายศุภณัฏฐ์ สว่างศรีสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
6 นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวประภาพร เจริญศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายภูดิท เมืองแวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
9 นางรัตนพร สิมมาหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุพรชัย แก้วกันยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวคนิษฐา ทิพย์ทำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางยุภาวดี พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
15 นายศรัญญู เปลรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุคนธ์รัตน์ จันทร์หอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางวรัญญา เมืองแวง  ครู ชำนาญการ
1
36.00
19 นางกรวรรณ ศรีดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางกมลทิพย์ หวายแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
21 นางรุ่งฤดี แสนพยุห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นาตยา โยธาศิริ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
23 นายตะกุลพันธ์ ทัดสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
123.00
24 นางสาวชลธิชา จันท่าม่วง  ครู ชำนาญการ
1
18.00
25 นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวพิชญาอร นะราธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
27 นายจรวย ชัยสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายพิษณุวัชร์ วิลัยหล้า  ครู ชำนาญการ
0
29 นายศุภกิตติ์ ศรีบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวพรพิทักษ์ บุตรแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวธันยาภัทร์ พิมพ์สงวน  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวมนัชญา มาตยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
33 นายสนธยา บุตรวาระ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวบุษบา วงวิพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายสุพรรณ อังกาบ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางพิศมัย เจาะจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายสุเมธ วิชาพล  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวมุกดา ภูมิพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายฆัดธะนาม ธรรมอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
16